Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Εσωτερικός Κανονισμός

ΣΕΔ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

1. Έδρα-έμβλημα-σφραγίδα

1.1 Ο πλήρης τίτλος του Συνδέσμου είναι:

”Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου (ΣΕΔ)”

Με υπότιτλο:

”Ένωση Μετόχων Χρηματιστηρίου Αθηνών”

Και στην αγγλική απόδοση:

”Hellenic Investors Association”.

1.2 Η έδρα του Συνδέσμου Επενδυτών & Διαδικτύου είναι η πόλη της Αθήνας.

1.3 Το έμβλημα (σήμα) του Συνδέσμου αποτελείται από τέσσερις αρχαίους κίονες με αψίδα στην κορυφή και το λογότυπο ΣΕΔ στη βάση, σε χρώμα μπλε, με εναλλακτικό χρώμα το μαύρο, ή άλλες χρωματικές παραλλαγές, ανάλογα με το εκάστοτε φόντο. Από τη βάση των κιόνων αναδύονται λευκά αστεράκια και από τα αριστερά προς τα δεξιά το διατρέχει ένας ανοδικός χρηματιστηριακός δείκτης.

1.4 Η σφραγίδα του Συνδέσμου είναι στρογγυλή και έχει στο εσωτερικό το σήμα με το λογότυπο ΣΕΔ στη βάση και στην περίμετρο γράφεται το πλήρες όνομα του Συνδέσμου (Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου).

2. Διοικητικός κανονισμός

2.1. Μέλη

2.1.1 Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που είναι ή επιθυμούν να γίνουν επενδυτές και αποδέχονται τους σκοπούς και το σύνολο των άρθρων του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού.

2.1.2 Πάρεδρα μέλη. Μπορούν επίσης να εγγραφούν μέλη του Συνδέσμου εταιρίες με αντικείμενο σχετικό με την Κεφαλαιαγορά, σαν «Πάρεδρα μέλη». Τα πάρεδρα μέλη συμμετέχουν με έναν αντιπρόσωπο στις Γεν. Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2.2 Κανονισμός Διοικητικού Συμβουλίου

2.2.1 Το Δ.Σ. του Συνδέσμου συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση, κάθε 2 μήνες, με φυσική παρουσία των μελών. Στο ενδιάμεσο των δύο μηνών διάστημα μπορεί να συνέρχεται εκτάκτως, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ή μετά από γραπτό αίτημα τουλάχιστον πέντε (5) μελών του Δ.Σ. Τα θέματα του Δ.Σ. τα καθορίζει ο Πρόεδρος με τον Γεν. Γραμματέα. Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. μπορεί , σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, να θέσει κάποιο θέμα προς συζήτηση. Σε περίπτωση που τα θέματα είναι πολλά, ο Πρόεδρος μπορεί να μεταθέσει κάποια από αυτά για το επόμενο Δ.Σ. Τη συζήτηση των θεμάτων διευθύνει ο Πρόεδρος, ο οποίος δίνει τον λόγο στα μέλη του Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να είναι σύντομα στις τοποθετήσεις τους, με περιεκτικότητα και συγκεκριμένες προτάσεις. Αν ο Πρόεδρος διαπιστώσει ότι κάποιο μέλος μακρηγορεί και κωλύει τις εργασίες του Δ.Σ. οφείλει να του αφαιρεί τον λόγο.

2.2.2 Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλέσει έκτακτο Δ.Σ. εφ’ όσον το κρίνει απαραίτητο, ή μετά από εισήγηση κάποιας επιτροπής, ή μετά από έγγραφη αίτηση πέντε (5) μελών του Δ.Σ. Η σύγκληση του έκτακτου Δ.Σ. γίνεται με ανακοίνωση προς τα μέλη του και γνωστοποίηση της ημερήσιας διάταξης, 8 ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης.

2.2.3 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Συνδέσμου δύναται να ενεργοποιεί τη διαδικασία του «κατεπείγοντος». Κατεπείγον χαρακτηρίζεται κάποιο θέμα στο οποίο ο Σύνδεσμος πρέπει να πάρει θέση εντός 48 ωρών. Προς τούτο συγκαλείται άμεσα Δ.Σ. και ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα, μετά από πρόταση του Προέδρου.

2.2.4.Τα πρακτικά του Δ.Σ. συντάσσονται με ευθύνη του Ειδικού Γραμματέα και υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα. Στα πρακτικά αναφέρονται συνοπτικά οι αποφάσεις του Δ.Σ. Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από αίτημα κάποιου μέλους του Δ.Σ. αναφέρονται περιληπτικά και οι τοποθετήσεις. Τα πρακτικά του Δ.Σ. έρχονται προς επικύρωση στο επόμενο τακτικό Δ.Σ. και σε αυτά υπογράφουν τα μέλη που ήταν παρόντα στο Δ.Σ. στο οποίο αναφέρονται. Με ευθύνη του Ειδικού Γραμματέα τα πρακτικά γνωστοποιούνται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα μέλη του Δ.Σ. πριν από τη συνεδρίαση της επικύρωσης, ώστε να έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθώσεις. Οι αποφάσεις κοινοποιούνται συνοπτικά στα μέλη του Συνδέσμου, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ., με ευθύνη του Ειδικού Γραμματέα.

2.2.5 Αν ένα μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχόμενα τακτικά Δ.Σ., τότε ειδοποιείται εγγράφως και καλείται να παραστεί στο επόμενο τακτικό Δ.Σ. Αν και πάλι απουσιάσει, τότε χάνει τη ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. και τη θέση του καταλαμβάνει το αμέσως επόμενο αναπληρωματικό μέλος.

2.3 Κανονισμός Προσωπικού

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου, εφ’ όσον το επιτρέπουν τα οικονομικά, μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό για την καλύτερη λειτουργία της γραμματείας, της ηλεκτρονικής σελίδας, καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητας στα πλαίσια των σκοπών και στόχων του Συνδέσμου, όπως περιγράφονται στο καταστατικό. Προϊστάμενος του υπαλληλικού προσωπικού είναι ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος είναι αρμόδιος να κάνει προτάσεις προς το Δ.Σ. για ότι έχει σχέση με το προσωπικό, όπως προσλήψεις, απολύσεις προσαρμογές μισθών κλπ.

3. Κανονισμός γραφείων

Τα γραφεία του Συνδέσμου αποτελούν μέρος της περιουσίας του και πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση. Τα μέλη και οι επισκέπτες που προσέρχονται στα γραφεία, οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια και να σέβονται το χώρο. Απαγορεύονται οι συμπεριφορές που είναι ξένες με την ιδέα και τους σκοπούς του Συνδέσμου. Ο Κοσμήτορας, ο οποίος είναι υπεύθυνος των γραφείων, οφείλει να φέρνει προτάσεις προς το Δ.Σ. για την, όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία τους.

4. Κανονισμός Επιτροπών

Το Δ.Σ. το πολύ σε ένα μήνα από τη συγκρότηση σε σώμα, διορίζει τις κάτωθι επιτροπές, οι οποίες λειτουργούν παράλληλα με το Δ.Σ. και φέρνουν προτάσεις, η καθεμία σε θέματα της αρμοδιότητάς της, με σκοπό την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία του Συνδέσμου.

4.1 Επιτροπή Δημοσίων σχέσεων-Γραφείο τύπου: Υπεύθυνος ο Α! Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι και ο εκπρόσωπος τύπου του Συνδέσμου. Έχει αρμοδιότητες σε θέματα δημοσίων σχέσεων, επαφή με τα ΜΜΕ, προώθηση των ανακοινώσεων και των δελτίων τύπου στις εφημερίδες και γενικά ότι έχει να κάνει με τη γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό των θέσεων και των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Επιτροπής το ΔΣ, μετά από πρόταση του Προέδρου, ορίζει και έναν αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου, ο οποίος αναπληρώνει τον Α! Αντιπρόεδρο όποτε αυτός κωλύεται, αλλά και τον βοηθάει στα καθήκοντα του, όταν και όποτε χρειάζεται.

4.2 Επιτροπή οικονομικών: Υπεύθυνος ο Β! Αντιπρόεδρος. Σκοπός της είναι η βελτίωση των οικονομικών του Συνδέσμου και για την επίτευξη αυτού του σκοπού οφείλει να φέρνει προτάσεις προς το Δ.Σ. Επίσης με ευθύνη του Ταμία, ο οποίος επίσης συμμετέχει στην επιτροπή, συντάσσεται ο απολογισμός κάθε έτους και ο προϋπολογισμός του επόμενου.

4.3 Επιτροπή Αποκέντρωσης και Μετοχικού Ακτιβισμού: Υπεύθυνος ο Γ! Αντιπρόεδρος. Σκοπός της είναι η ύπαρξη αντιπροσώπων του Συνδέσμου σε όλες τις μεγάλες πόλεις και η εκπροσώπηση του σε όσο το δυνατόν περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

4.4 Επιτροπή εκπαίδευσης: Υπεύθυνος ο Γενικός Γραμματέας και αναπληρωτής ο Ειδικός Γραμματέας. Σκοπός της είναι η διοργάνωση σεμιναρίων και δραστηριοτήτων σχετικών με την εκπαίδευση των επενδυτών και των φοιτητών των Ελληνικών ΑΕΙ, με τα οποία συνεργάζεται ο ΣΕΔ.

4.5 Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας.

Συγκροτείται από μέλη που κατέχουν τον τομέα της πληροφορικής και τις νέες τεχνολογίες και διατυπώνει προτάσεις προς το ΔΣ για την βελτίωση της ιστοσελίδας, αλλά και κάθε άλλου τεχνολογικού μέσου που μπορεί να βοηθήσει τους σκοπούς του Συνδέσμου.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Κοσμήτορας, ενώ εκλέγεται και ένας/μία γραμματέας, από τα μέλη του ΣΕΔ.

4.6 Πειθαρχικό Συμβούλιο. Υπεύθυνος ο Πρόεδρος.

4.6.1 Έχει αρμοδιότητες πάνω σε νομικά ζητήματα, και ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών, μετά από προτάσεις του Προέδρου ή του Δ.Σ., όπως περιγράφεται στον «Πειθαρχικό κανονισμό».

4.6.2 Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνέρχεται για οποιοδήποτε νομικό ζήτημα προκύπτει. Το Δ.Σ. μπορεί να υποβάλλει νομικά ερωτήματα προς το Π.Σ. το οποίο, αφού συμβουλευθεί το νομικό σύμβουλο, εκδίδει σχετική γνωμάτευση.

4.6.3 Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη, εκ των οποίων το ένα είναι ο Πρόεδρος του Συνδέσμου. Τα υπόλοιπα 4 μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγονται στη Γεν. Συνέλευση των αρχαιρεσιών, σε ξεχωριστή λίστα στην οποία τα μέλη του Συνδέσμου μπορούν να βάλουν μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς σε υποψηφίους της αρεσκείας τους. Εάν δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι το Δ.Σ. του Συνδέσμου μπορεί να διορίζει ή να συμπληρώνει τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

4.6.4 Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει μαζί με τη θητεία του Δ.Σ.

4.7 Επιτροπή Προεδρείου

Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α! Αντιπρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα. Αν ο Α! Αντιπρόεδρος κωλύεται μπορεί να τον αντικαθιστά ο Β! Αντιπρόεδρος και αν χρειάζεται ο Γ! Αντιπρόεδρος. Αν ο Γεν. Γραμματέας κωλύεται μπορεί να τον αντικαθιστά ο Ειδ. Γραμματέας. Πάντως για τη σύγκληση της Επιτροπής Προεδρείου είναι απαραίτητη η παρουσία του Προέδρου του Συνδέσμου. Η Επιτροπή αυτή έχει σαν σκοπό να εξετάζει πολύ επείγοντα θέματα και αν κρίνει ότι συντρέχει λόγος, προτείνει τη σύγκληση εκτάκτου Δ.Σ., με συγκεκριμένο θέμα επείγουσας προτεραιότητας. Η Επιτροπή Προεδρείου σε συνεργασία με τη νομική επιτροπή, συντάσσει τις ανοιχτές επιστολές – παρεμβάσεις προς τις Αρχές και τις φέρνει προς έγκριση στο Δ.Σ. με τη διαδικασία του «κατεπείγοντος». Ο ορισμός υπευθύνων των επιτροπών δεν είναι δεσμευτικός και το Δ.Σ. μπορεί να ορίσει άλλον υπεύθυνο σε μία επιτροπή, ή να αλλάξει αμοιβαία τους υπευθύνους 2 ή περισσοτέρων επιτροπών. Ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας συμμετέχουν κατ’ επιλογήν τους σε όλες τις Επιτροπές του Συνδέσμου.

4.8 Ελεγκτική – Οικονομική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση των αρχαιρεσιών, μετονομάζεται σε «Ελεγκτική – Οικονομική Επιτροπή» και, πέραν των αρμοδιοτήτων που ορίζονται από το Καταστατικό, έχει και σαν σκοπό της να ερευνά και να βρίσκει οικονομικούς πόρους για τον Σύνδεσμο, από προγράμματα χρηματοδότησης, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, αλλά και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η Επιτροπή μπορεί να εμπλουτισθεί και με άλλα μέλη, πέραν αυτών που εκλέγονται στη ΓΣ των αρχαιρεσιών και συνερχόμενη σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα, οι οποίοι θα συνεργάζονται για τους σκοπούς της Επιτροπής.

4.9 Κανονισμός Γραμματείας

Επικεφαλής της γραμματείας του Συνδέσμου είναι ο Πρόεδρος και εάν κωλύεται, ο Γεν. Γραμματέας, ή ο Ειδικός Γραμματέας.
Η Γραμματεία, μαζί με τον Ειδικό Γραμματέα, και τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μαζί με τους υποψήφιους για την Ελεγκτική Επιτροπή, αλλά και άλλα μέλη του ΣΕΔ, που θέλουν να βοηθήσουν εθελοντικά, συγκροτούν την «Γραμματεία του Προέδρου του ΣΕΔ», η οποία έχει σαν σκοπό την γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη, όλων των δράσεων του Συνδέσμου.
Η «Γραμματεία του Προέδρου», υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο, και αντιπροσωπεία της, η οποία ορίζεται από τον Πρόεδρο, συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΔ.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, μία φορά το χρόνο (και αν χρειαστεί πιο νωρίς) τοποθετεί από έναν έως τρεις Αντιπροέδρους της γραμματείας  και από έναν έως τρεις Γραμματείς, οι οποίοι τον βοηθούν στην οργάνωση των δράσεων, συνεπικουρούμενοι, από τα μέλη του ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής, που συμμετέχουν στη Γραμματεία.
Ο Πρόεδρος, εάν το θεωρεί αναγκαίο, μπορεί να ορίζει ξεχωριστές ομάδες με ειδικές αρμοδιότητες, για την καλύτερη λειτουργία της γραμματείας.

5. Κανονισμός Ηλεκτρονικής σελίδας

5.1 Το Δ.Σ. το πολύ σε 15 ημέρες από τη συγκρότηση σε σώμα, πρέπει να διορίζει την επιτροπή διαδικτύου, που θα είναι υπεύθυνη για την ηλεκτρονική σελίδα του ΣΕΔ. Σε αυτήν συμμετέχει και ο διαχειριστής της ηλεκτρονικής σελίδας (administrator), ο οποίος διορίζεται από το Δ.Σ., καθώς και ο Κοσμήτορας, ο οποίος και προεδρεύει της επιτροπής. Ο διαχειριστής της ηλεκτρονικής σελίδας και ο Κοσμήτορας, είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για την καλή λειτουργία της. Η ηλεκτρονική σελίδα του Συνδέσμου πρέπει να προσφέρει στα μέλη, τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόψεις, ενημέρωση πάνω σε επενδυτικά και θέματα, και να προωθεί την ιδέα της επενδυτικής παιδείας. Το Δ.Σ. για την καλύτερη λειτουργία του γραπτού και φωνητικού Forum, μπορεί να διορίζει περισσότερους από έναν διαχειριστές. Το Δ.Σ. διορίζει τους διαχειριστές από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Μπορεί όμως να διορίσει διαχειριστές και από τα απλά μέλη του Συνδέσμου. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου που βάζουν υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες για το Δ.Σ. και την ελεγκτική επιτροπή, είτε εκλεγούν είτε όχι, καθώς και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, αναλαμβάνουν εκ των προτέρων την υποχρέωση να αποδεχθούν τυχόν διορισμό τους στη θέση του διαχειριστή του φωνητικού Forum από το Δ.Σ.

5.2 Για τυχόν καταχωρήσεις από επαγγελματικά και εμπορικά συμφέροντα θα υπάρχει στο site ειδικοί χώροι όπου θα γίνονται αυτές οι καταχωρήσεις. Θα διαχωρίζονται οι εμπορικές / διαφημιστικές καταχωρήσεις από συμφέροντα που επιθυμούν να κάνουν εμπορικές προσφορές στα μέλη. Επίσης σε ειδικό χώρο θα καταχωρούνται περιοδικές ή μόνιμες στήλες και θέματα των οποίων την επιμέλεια έχουν αναλάβει επαγγελματικά συμφέροντα του χρηματοοικονομικού κλάδου.

5.3 Αν κάποιος καταχωρήσει μήνυμα που θεωρηθεί διαφημιστικό στην “Επενδυτική Γωνιά”, χωρίς προηγουμένως να έλθει σε επαφή με τη Διοίκηση του ΣΕΔ, αυτό θα μεταφέρεται στον ειδικό χώρο. Επανάληψη του φαινομένου θα αντιμετωπίζεται με διαγραφή των μηνυμάτων και αναστολή των δικαιωμάτων καταχώρησης μηνυμάτων. Οποιαδήποτε καταχώρηση εμπορικής προσφοράς, διαφήμισης ή ενημερωτικής καταχώρησης από επαγγελματικά και εμπορικά συμφέροντα προϋποθέτει συμφωνία του ενδιαφερόμενου με τον Δ.Σ. του Συνδέσμου.

5.4 Τα προσωπικά στοιχεία των μελών και των φίλων του Συνδέσμου που επισκέπτονται την ηλεκτρονική σελίδα, είναι εμπιστευτικά και δεν κοινοποιούνται σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρά μόνο κατόπιν αιτήσεως και αποφάσεως της επιτροπής Προεδρείου.

6. Πειθαρχικός Κανονισμός

6.1 Το Δ.Σ το πολύ σε 15 ημέρες από τη συγκρότηση σε σώμα, διορίζει πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει και προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου. Τα 4 από τα 5 μέλη του Π.Σ. ( το 5ο μέλος είναι ο Πρόεδρος του Συνδέσμου), είναι προτιμότερο να εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών. Τα μέλη του Π.Σ. πρέπει να γνωρίζουν το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, καθώς επίσης το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του Συνδέσμου. Το Π.Σ. είναι προτιμότερο να αποτελείται από απλά μέλη του Συνδέσμου παρά μέλη του Δ.Σ. Επίσης είναι δυνατόν ένα μέλος της να μην είναι μέλος του Συνδέσμου αν είναι νομικός.

6.2 Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνέρχεται για συγκεκριμένο θέμα, που αφορά τη συμπεριφορά μέλους του Συνδέσμου, μετά από πρόταση του Προέδρου του Συνδέσμου ή του Δ.Σ. και εφ όσον κρίνει σκόπιμο, μπορεί να προτείνει ποινές, από απλή επίπληξη μέχρι οριστική διαγραφή. Οι προτάσεις του Π.Σ. έρχονται προς έγκριση στο πρώτο Δ.Σ. μετά την σύγκλιση της επιτροπής και την απόφασή της. Οι αποφάσεις του Π.Σ. είναι σχεδόν δεσμευτικές για το Δ.Σ. Μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να μην εγκριθούν τυχόν ποινές που θα προτείνει το Πειθαρχικό Συμβούλιο

6.3 Τα μέλη του ΣΕΔ οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια προς τα υπόλοιπα μέλη, αλλά και προς τους ενδιαφερόμενους που έρχονται να γνωρίσουν το Σύνδεσμο. Στο φωνητικό forum απαγορεύονται οι ύβρεις, οι ειρωνείες και οι απαξιωτικές εκφράσεις προς τα άλλα μέλη του Συνδέσμου. Οι συμμετέχοντες στο φωνητικό forum του Συνδέσμου οφείλουν να δείχνουν σεβασμό προς τον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ, αλλά και σε όλους τους παρευρισκόμενους. Όσοι παρεκτρέπονται αποβάλλονται από το φωνητικό για 24 ώρες και αν είναι υπότροποι αποβάλλονται δια παντός. Στο γραφικό forum «Επενδυτική Γωνιά» όλοι οφείλουν να σέβονται τους κανόνες καλής συμπεριφοράς. Aρθρο το οποίο περιέχει υβριστικές ή απαξιωτικές εκφράσεις προς άλλα άτομα, είτε είναι μέλη του ΣΕΔ είτε όχι, διαγράφεται και ο γράφων, εφ όσον είναι μέλος του Συνδέσμου, καλείται σε απολογία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Μέχρι δε να βγει η απόφαση του Π.Σ. του αφαιρείται το δικαίωμα καταχώρησης μηνυμάτων στην «Επενδυτική Γωνιά». Τα μέλη και οι φίλοι του ΣΕΔ που γράφουν στην «Επενδυτική Γωνιά» οφείλουν να σέβονται το χώρο. Μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να συμφωνούν ή να διαφωνούν, πάντα όμως μέσα στα πλαίσια των κανόνων καλής συμπεριφοράς. Για ποινές σε μη μέλη του Συνδέσμου, όπως αποβολή από το φωνητικό ή αφαίρεση του δικαιώματος να γράφουν στην «Επενδυτική Γωνιά», δεν χρειάζεται σύγκλιση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ούτε του Δ.Σ., αλλά απλή απόφαση του Προέδρου του Συνδέσμου και εν απουσία αυτού, του Κοσμήτορα, ή του διαχειριστή της ηλεκτρονικής σελίδας.

7. Κανονισμός Γενικών Συνελεύσεων

7.1 Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου είναι το κυρίαρχο όργανο, και συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. και ειδοποίηση των μελών τουλάχιστον 20 μέρες πριν από τη συνεδρίασή της και γνωστοποίηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. στη συνεδρίαση στην οποία συγκαλεί τη Γεν. Συνέλευση, εγκρίνει και τη λίστα των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν. Τα εγγεγραμμένα μέλη του Συνδέσμου, μπορούν να πληρώσουν τη συνδρομή τους και κατά τη διάρκεια της Γεν, Συνέλευσης. Πάντως μέλη που εγγράφονται στο Σύνδεσμο μετά την ημέρα που το Δ.Σ. αποστέλλει την πρόσκληση για τη Γεν. Συνέλευση, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν, αλλά στην αμέσως επόμενη. Σε κάθε Γεν. Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, ο οποίος κατευθύνει και συντονίζει τις εργασίες της. Εκλέγεται δε και ένας Γραμματέας της Συνέλευσης, ο οποίος κρατάει τα πρακτικά. Το Δ.Σ. δύναται να προτείνει σε μια Γεν. Συνέλευση την εκλογή νέων αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ. και για το υπόλοιπο της θητείας μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες, εάν έχει μειωθεί κατά πολύ ο κατάλογος των μελών, λόγω θανάτου ή παραιτήσεων.

7.2 Η Τακτική Γεν. Συνέλευση Συγκαλείται μία φορά το χρόνο από το Δ.Σ. και γνωστοποιείται μαζί με την ημερήσια διάταξη με έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη, τουλάχιστον 20 μέρες πιο μπροστά. Ασκεί Διοικητικό και οικονομικό έλεγχο στην Διοίκηση για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη Γ.Σ. Επίσης ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής διαβάζει τη σχετική έκθεση, για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης. Ακολουθούν τοποθετήσεις των μελών και ψηφοφορία για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε περαιτέρω ευθύνη.

7.3 Η Γ.Σ. των Αρχαιρεσιών

7.3.1. Συνέρχεται κάθε τρία χρόνια και αφού ολοκληρωθεί ο οικονομικός και Διοικητικός Έλεγχος, ακολουθεί η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής για τα επόμενα τρία χρόνια. Το Δ.Σ. αν κρίνει ότι είναι για το καλό του Συνδέσμου, μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια αρχαιρεσιών σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών από τότε που έγιναν οι τελευταίες αρχαιρεσίες. Η θητεία του Δ.Σ. που θα προκύψει από πρόωρες αρχαιρεσίες είναι και αυτή τριετής.

7.3.2 Ασυμβίβαστο: Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ του Συνδέσμου, τακτικού ή αναπληρωματικού, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα των εξής επαγγελματιών της Κεφαλαιαγοράς:

Α. Τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των ΑΧΕ, ΧΑΕΠΕΥ, ΕΠΕΥ, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ και άλλων Θεσμικών Επενδυτών.

Β. Οι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5% σε: Α.Χ.Ε, ΧΑΕΠΕΥ, ΕΠΕΥ, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ και άλλων Θεσμικών Επενδυτών.

Τα μέλη το Συνδέσμου, που ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλα τα άλλα όργανα του Συνδέσμου (εκτός του Δ.Σ.).

Η κατάθεση υποψηφιότητας για το Δ.Σ. του Συνδέσμου ισοδυναμεί με υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν ανήκει σε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες επαγγελματιών. Αν κάποιο μέλος Δ.Σ. διαπιστωθεί ότι έκανε ψευδή δήλωση και εξελέγη στο Δ.Σ., αυτόματα εκπίπτει του αξιώματός του και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά αναπληρωματικός. Το συγκεκριμένο μέλος, παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της διαγραφής από το Σύνδεσμο. Αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της θητείας αποκτήσει μια από τις πιο πάνω ιδιότητες οφείλει να παραιτηθεί και τη θέση του να καταλάβει ο πρώτος αναπληρωματικός, χωρίς άλλες συνέπειες.

7.4 Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. για κάποιο έκτακτο θέμα που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της θητείας και μεταξύ δύο τακτικών Γ.Σ. Επίσης το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ., αν το ζητήσουν εγγράφως τα μισά από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συνδέσμου.

8. Μεταβατικές και διευκρινιστικές διατάξεις

Αν κάποιο μέλος του Δ.Σ., και ειδικά ο Πρόεδρος, που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό, απουσιάζει, ή κωλύεται στο να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από το αμέσως επόμενο μέλος, όπως προβλέπεται από το καταστατικό.

Ο εσωτερικός κανονισμός είναι συμπλήρωμα του καταστατικού και εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γεν. Συνέλευση της 9ης Φεβρουαρίου 2003.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος: Χαρ.Εγγλέζος

Γεν.Γραμματέας: Δημ.Γονιδάκης