Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ” (ΣΕΔ)

Άρθρο 1
Επωνυμία – Έδρα – σφραγίδα – έμβλημα

Το Σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επενδυτών και Διαδικτύου», που για συντομία θα αποκαλείται ΣΕΔ, είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει έδρα την Αθήνα. Έχει ιδίαν σφραγίδα και άλλα διακριτικά σήματα που καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό.

Άρθρο 2
Σκοποί – Μέσα

1.Σκοποί: Σκοποί του Σωματείου είναι :
2.1. Η διάδοση και εξάπλωση της επενδυτικής συνείδησης στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό ορίζοντα.
2.2. Η χρησιμοποίηση κάθε νόμιμου και θεμιτού μέσου, για την υπεράσπιση και την προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών, σε συνάρτηση με την επεξεργασία και υποβολή, προς τις Αρχές, ουσιαστικών και ρεαλιστικών προτάσεων, για την θεσμική θωράκιση της Κεφαλαιαγοράς.
2.3. Η συνεχής προσπάθεια εκπαίδευσης και βελτίωσης της επενδυτικής και χρηματιστηριακής παιδείας των επενδυτών.
2.4. Η διαρκής ενημέρωση των μελών πάνω σε θέματα που αφορούν στην Ελληνική και Διεθνή Κεφαλαιαγορά και Οικονομία
2.5. Η προώθηση της χρήσης του διαδικτύου, ως μέσου ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων σε θέματα Κεφαλαιαγοράς και η λειτουργία ηλεκτρονικής σελίδας στο διαδίκτυο, με την επωνυμία του Σωματείου, στην οποία τα μέλη θα αναπτύσσουν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.
2.6. Η διατύπωση και επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων για την άμεση και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων των επενδυτών και της Κεφαλαιαγοράς γενικότερα.
2.7. Η συνεργασία με ομοειδείς Σωματεία – Συλλόγους, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο φορέα, η φυσικό πρόσωπο, για την προώθηση των πιο πάνω προτάσεων.
2.8.Η διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων, καθώς και η έκδοση εντύπων και δελτίων τύπου, για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
2.9. Η χρήση κάθε άλλου νόμιμου και πρόσφορου μέσου για την επίτευξη των ανωτέρω.

Άρθρο 3
Μέλη – Εγγραφές – Συνδρομές

3.1.Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που είναι επενδυτές και αποδέχονται τους σκοπούς και το σύνολο των άρθρων του παρόντος καταστατικού.
3.2.Το Δ. Σ. αποφασίζει για την εγγραφή μελών μετά από αίτησή τους. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν τις συνδρομές που καθορίζονται με απόφαση του Δ. Σ.
3.3.Το Δ.Σ. του Σωματείου μπορεί να απορρίψει αίτηση εγγραφής, ή και να διαγράψει κάποιο μέλος του Σωματείου στις εξής περιπτώσεις:
α. Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, που τίθενται από το Αστικό και Ποινικό Δίκαιο, περί ασυμβίβαστου μελών Σωματείων.
β. Όταν κάποιο μέλος προβαίνει σε πράξεις αντίθετες με τους σκοπούς του Σωματείου, ή παραβαίνει το παρόν καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό και γενικά τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
γ. Όταν κάποιο μέλος καθυστερεί πάνω από δύο χρόνια τις συνδρομές του και αφού έχει προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση. Μέλος που διεγράφη λόγω καθυστέρησης συνδρομών, εγγράφεται και πάλι, αμέσως μόλις τακτοποιηθεί οικονομικά.

Άρθρο 4
Πόροι

Οι πόροι του Σωματείου είναι:

  1. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών.
  2. Οι πρόσοδοι της περιουσίας του Σωματείου.
  3. Τα έσοδα από έκδοση περιοδικού η βιβλίων.
  4. Τα έσοδα από εκδηλώσεις και διαφημίσεις.
  5. Κάθε έσοδο που προκύπτει από εισφορές ή από άλλη νόμιμη αιτία.

Άρθρο 5
Το Διοικητικό Συμβούλιο Συγκρότηση

5.1.Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από έντεκα τακτικά μέλη, τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, από τη Γ. Σ. μεταξύ των μελών του Σωματείου.
5.2.Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Αν όμως, λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης, ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω από έξι (6) και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση, για την ανάδειξη νέας Διοίκησης, για χρονικό διάστημα νέας τριετίας.
5.3.Τα μέλη του Δ.Σ., σε μια εβδομάδα το πολύ από την εκλογή τους, με την πρωτοβουλία και προσωρινή προεδρία του σύμβουλου που πλειοψήφησε, συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση και καταρτίζονται σε σώμα εκλέγοντας:
α. Πρόεδρο
β. Πρώτο Αντιπρόεδρο
γ. Δεύτερο Αντιπρόεδρο
δ.Τρίτο Αντιπρόεδρο
ε. Γενικό Γραμματέα
στ. Ειδικό Γραμματέα
ζ. Ταμία
η. Κοσμήτορα
θ. Τρεις σύμβουλους.Στη Γ. Σ. των αρχαιρεσιών εκλέγονται επίσης και πέντε (5) αναπληρωματικοί σύμβουλοι, οι οποίοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ. Σ. με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

6.1. Το Δ. Σ. συνεδριάζει κάθε δύο (2) μήνες, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και εφαρμόζει τις διατάξεις του καταστατικού αυτού, καθώς και του εσωτερικού κανονισμού.
6.2. Το Δ.Σ. εκπονεί ή τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό και τον παρουσιάζει στην Γεν. Συνέλευση για ψήφιση.
6.3. Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα, που ανάγεται στους σκοπούς του Σωματείου και ειδικότερα:
α) Διαχειρίζεται την περιουσία του.
β) Διορίζει και παύει διάφορες επιτροπές για να το βοηθούν στο έργο του.
γ) Προτείνει στη Γεν. Συνέλευση τη λήψη διαφόρων αποφάσεων.
δ) Διορίζει και παύει έμμισθο ή άμισθο υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζει το έργο, τα προσόντα, τον βαθμό και τις αποδοχές του.
ε) Επιβάλλει, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, ποινές σε μέλη που δεν τηρούν το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό. Οι ποινές μπορεί να είναι από απλή επίπληξη μέχρι οριστική διαγραφή. Η ποινή της οριστικής διαγραφής πρέπει πάντως να εγκριθεί από τη Γεν. Συνέλευση.
6.4. Απαρτία στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. υπάρχει αν παρίστανται τουλάχιστον έξι (6) μέλη και ανάμεσά τους ο Πρόεδρος ή αν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, τουλάχιστον ένας εκ των Αντιπροέδρων.
6.5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους, ή αδικαιολογήτου απουσίας του από τις συνεδριάσεις πέραν του εξαμήνου ή θανάτου ενός από τα Μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στην αντικατάστασή του, από την λίστα των αναπληρωματικών, με τη σειρά εκλογής τους.
6.6. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συνοδευόμενες από την Ημερήσια Διάταξη, στέλνονται προς τα μέλη οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, εκτός από έκτακτες περιπτώσεις.

Άρθρο 7
Καθήκοντα και δικαιώματα των μελών του Δ.Σ.

Τα καθήκοντα κάθε μέλους της διοίκησης καθορίζονται ως ακολούθως:
7.1. Ο Πρόεδρος: Συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει στις συνεδριάσεις. Υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα τα διάφορα έγγραφα, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών, τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τις διάφορες ανακοινώσεις. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε αρχής, δικαστικώς και εξωδίκως, μέσα και έξω από την Ελληνική επικράτεια, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου το Δ.Σ. αποφασίζει να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος του.
7.2. O Α! Αντιπρόεδρος : Αναπληρώνει τον Πρόεδρο αν απουσιάζει ή κωλύεται. Είναι υπεύθυνος των δημοσίων σχέσεων και προεδρεύει της σχετικής επιτροπής.
7.3. Ο Β! Αντιπρόεδρος: Αναπληρώνει τον Α! Αντιπρόεδρο και αν πρέπει και τον Πρόεδρο, αν απουσιάζουν ή κωλύονται. Έχει την γενική επίβλεψη των οικονομικών και προεδρεύει της σχετικής επιτροπής. Τέλος αναπληρώνει τον Ταμία σε περίπτωση απουσίας του.
7.4 Ο Γ! Αντιπρόεδρος: Αναπληρώνει τον Β! ή τον Α! Αντιπρόεδρο και αν πρέπει και τον Πρόεδρο στα καθήκοντα τους.
7.5. Ο Γεν. Γραμματέας: Εισηγείται προς το Δ.Σ. τα διάφορα θέματα, κατόπιν συνεργασίας με τον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Δ.Σ. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών, κ.λ.π. Διεξάγει την αλληλογραφία. Τηρεί πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, καθώς και μεταφράσεις των ξενόγλωσσων εγγράφων. Φυλάει τη σφραγίδα και τα αρχεία του Σωματείου.
7.6. Ο Ειδικός Γραμματέας: Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., σε ειδικό βιβλίο, όπου αναφέρονται συνοπτικά οι συζητήσεις και με σαφήνεια οι αποφάσεις. Τα πρακτικά αυτά επικυρώνονται από όσους έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση, κατά την επόμενη συνεδρίαση. Αναπληρώνει τέλος τον Γεν. Γραμματέα, αν απουσιάζει ή κωλύεται.
7.7. Ο Ταμίας: Ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές, υπογράφοντας με τον Πρόεδρο τα σχετικά εντάλματα και αποδείξεις. Κρατάει βιβλίο ταμείου και λογαριασμό οφειλετών και πιστωτών. Κρατάει λογαριασμό δαπανών. Καταρτίζει ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό. Εισηγείται μέτρα για την βελτίωση των πόρων του Σωματείου.7.8. Ο Κοσμήτορας: Έχει την επίβλεψη των γραφείων, του εντευκτηρίου, των εκδηλώσεων και της ηλεκτρονικής σελίδας του Σωματείου στο Διαδίκτυο.

Άρθρο 8
Ελεγκτική Επιτροπή

8.1.Η Ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλη, τα οποία εκλέγονται, από την Γενική Συνέλευση και μετά την εκλογή της καταρτίζεται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Γραμματέα.
8.2. Η Ελ. Ε. ελέγχει τη διαχείριση της χρήσης κάθε χρόνο και υποβάλλει έκθεση στη Γεν. Συνέλευση.
8.3. Η Ελ. Ε. έχει το δικαίωμα κάθε τρίμηνο να ζητάει από το Δ.Σ. να θέτει υπ΄ όψιν της τα στοιχεία της διαχείρισης.
8.4. Η Ελ. Ε. δεν κάνει διοικητικό έλεγχο.
8.5. Κατά τον έλεγχο της χρήσης, αν απουσιάζει κάποιο μέλος της Ελ. Ε. καλείται το κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος.
8.6. Το Δ.Σ. διευκολύνει την Ελ. Ε. στο έργο της.
8.7. Η Ελ. Ε. δύναται να συγκαλεί Γεν. Συνέλευση με θέματα διαχειριστικά.

Άρθρο 9
Γενική Συνέλευση

9.1.Η Γεν. Συνέλευση είναι το κυρίαρχο σώμα του Σωματείου και απαρτίζεται αποκλειστικά και μόνο από τα μέλη του.
9.2.Η Γεν. Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική σύνοδο κάθε χρόνο και σε έκτακτη όποτε κριθεί σκόπιμο, με απόφασή της, ή του Δ.Σ. του Σωματείου ή τέλος με έγγραφη αίτηση του 1/3 των ταμειακών εντάξει μελών του.
9.3.Η Γεν. Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, αποφασίζει για όλα τα θέματα, συμπεριλαμβανομένης και της τροποποιήσεως του καταστατικού, της διαλύσεως του Σωματείου, της εκλογής ή και της αποπομπής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
9.4.H Γενική Συνέλευση, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη, συνέρχεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε ημερολογιακού έτους για να ακούσει και να ελέγξει τον απολογισμό πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και να αποφασίσει και επί των λοιπών θεμάτων που τυχόν έχουν συμπεριληφθεί στην Ημερήσια Διάταξη. Η Γ. Σ. αφού ελέγξει όλα τα πιο πάνω στοιχεία, αποφασίζει για την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε προτέρα ευθύνη.
9.5.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. και ειδοποίηση των μελών τουλάχιστον είκοσι μέρες πριν από τη συνεδρίασή της και γνωστοποίηση όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.
9.6.Σε κάθε Γεν. Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, ο οποίος κατευθύνει και συντονίζει τις εργασίες της. Εκλέγεται δε και ένας Γραμματέας της Συνέλευσης, ο οποίος κρατάει τα πρακτικά.
9.7.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, εκτός από την περίπτωση της τροποποιήσεως του καταστατικού και της διαλύσεως του Σωματείου, κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ημίσεως (1/2) τουλάχιστον του αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων μελών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα πρέπει να έχει προκαθοριστεί από το Δ.Σ. στην πρώτη πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.

Άρθρο 10
Αρχαιρεσίες

10.1. Η Γεν. Συνέλευση για αρχαιρεσίες συνέρχεται κάθε τρία χρόνια και εκλέγει τα έντεκα τακτικά και τα πέντε αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. καθώς και την ελεγκτική επιτροπή.
10.2. Ψηφοφορία: Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. είναι μυστική και διενεργείται ως εξής: Τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν τρεις (3) λίστες υποψηφίων. Στην πρώτη λίστα τοποθετούνται οι υποψήφιοι για τακτικά μέλη του Δ.Σ., στη δεύτερη οι υποψήφιοι για αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και στην τρίτη οι υποψήφιοι για την ελεγκτική επιτροπή. Τα μέλη του Σωματείου επιτρέπεται να βάλουν, δίπλα στο όνομα υποψηφίων της αρεσκείας τους, μέχρι έντεκα (11) σταυρούς, στη λίστα των υποψηφίων για τακτικά μέλη του Δ.Σ., μέχρι πέντε (5) σταυρούς στη λίστα των υποψηφίων για αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) σταυρούς στη λίστα των υποψηφίων για την ελεγκτική επιτροπή. Οι πρώτοι έντεκα (11) υποψήφιοι από τη λίστα υποψηφίων για τακτικά μέλη του Δ.Σ., ανάλογα με τους σταυρούς προτίμησης, εκλέγονται τακτικά μέλη του Δ.Σ.. Οι πρώτοι πέντε (5) από τη λίστα υποψηφίων για αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., ανάλογα με τους σταυρούς προτίμησης εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Από τη λίστα υποψηφίων για την ελεγκτική επιτροπή οι πρώτοι τρεις υποψήφιοι, ανάλογα με τους σταυρούς προτίμησης εκλέγονται τακτικά μέλη και ο τέταρτος εκλέγεται αναπληρωματικός. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ανακοινώνει τους επιτυχόντες υποψήφιους με τη σειρά εκλογής.
10.3 Ασυμβίβαστο: Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ του Συλλόγου, τακτικού ή αναπληρωματικού, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα των εξής επαγγελματιών της Κεφαλαιαγοράς:
Α. Τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των ΑΧΕ, ΧΑΕΠΕΥ, ΕΠΕΥ, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ και άλλων Θεσμικών Επενδυτών
Β. Οι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5% σε: Α.Χ.Ε, ΧΑΕΠΕΥ, ΕΠΕΥ, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ και άλλων Θεσμικών Επενδυτών.
Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω επαγγελματίες της Κεφαλαιαγοράς μπορούν να εγγράφονται μέλη του Συλλόγου και να συμμετέχουν στις Γεν. Συνελεύσεις και στις επιτροπές που προβλέπονται από το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Άρθρο 11
Διάφορες διατάξεις

11.1.Η τροποποίηση του καταστατικού αυτού επιτρέπεται εφ΄ όσον τηρηθούν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
11.2.Το Σωματείο διαλύεται ύστερα από απόφαση των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών του, σε Γεν, Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά γι΄ αυτό. Η περιουσία του διατίθεται όπως θα αποφασίσει η Γεν. Συνέλευση, αλλιώς περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο.
11.3.Το καταστατικό αυτό, που αποτελείται από ένδεκα (11) άρθρα, τροποποιήθηκε από την Γεν.Συνέλευση της 9ης Φεβρουαρίου 2003.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος: Χαρ.Εγγλέζος

Γεν.Γραμματέας: Δημ.Γονιδάκης